nissin seifun fumi ichiban tsuyu 2 bai +

Price: RM 17.90
Qty
 
Brand

Nissin Seifun

Product

Nissin Seifun Fumi Ichiban Tsuyu 2 Bai +

Net Weight

400g

Item Code

c21400

Content

None